Praktisk

Se vårt hefte om Praktisk informasjon Kattugla 2017-2018

Forskrifter
Forsikring: Både barn og ansatte er ulykkesforsikret i barnehagen.

Taushetsplikt: For personalet (og studenter i praksis) gjelder regler om taushetsplikt, etter paragraf 13 i barnehageloven. Taushetsplikten innebærer at opplysninger om barnet og dets familie ikke skal bringes videre uten foreldrenes samtykke.

Politiattest: Alle som jobber i barnehagen må levere politiattest.

Eierskap
Barnehagens eier er Stiftelsen Rudolf Steinerbarnehagene i Oslo. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, og i tråd med Rudolf Steiners pedagogiske impuls.

Styret i stiftelsen skal ha fem faste medlemmer og to varamedlemmer.

Historikk
Kattugla Steinerbarnehage ble stiftet 14. januar 2008, etter at en initiativgruppe gjennom et par år hadde arbeidet for å etablere en steinerbarnehage med beliggenhet i nærheten av Rudolf Steinerskolen i Oslo (RSIO). Stiftelsens grunnkapital ble stilt til rådighet av RSV (Rudolf Steinerskolens Venner). I tidsrommet 2008-2011 leide barnehagen lokaler av RSIO, i bygget som huser 1.-klasse. I samme periode vokste barnehagen parallelt med at rekruttering til skolen tiltok. Grunnet plassmangel ble det nødvendig for barnehagen å finne nye lokaler i påvente av eget permanent bygg. Vi tilbrakte et år i FO-bygget på Hovseter, og deretter vel et år i det gamle Pikeinternatet på hjørnet Stasjonsveien / Landingsveien. I midten av oktober 2013 flyttet vi inn i en vakker ny barnehage i Arnebråtveien 110 som er bygget gjennom en stor dugnad etter initiativ fra foreldrene!

Opptak og søknad
Opptak i Kattugla Steinerbarnehage gjøres via samordnet opptak for Oslo kommune/ Vestre Aker bydel. Om du ønsker plass søker du på kommunens søknadsskjema innen 1. mars hvert år. Der må det gå fram av prioriteringslisten at du ønsker plass i Kattugla Steinerbarnehage. Det anbefales også at du skriver et personlig motivasjonsbrev direkte til barnehagen hvor du forteller lite om eventuell tilknytning til Steinerpedagogikken.

Betaling
Månedspris per barn er  for 2014 kr. 2.405,- per måned, i tråd med kommunens makspris. I tillegg kommer matpenger på kr. 350,-pr. måned. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Julimåned er betalingsfri. Søskenmoderasjon og redusert betaling følger kommunens bestemmelser.

Alle familier får gratis abonnement på tidsskriftet “Steinerskolen”, som utkommer fire ganger per år.

Barnehageruten

February 19, 2019
by: Romina YttesenNews

Årsplan Kattugla

September 22, 2017
by: Romina YttesenNews

Nytt nettsted om mobbing

June 15, 2016
by: Romina YttesenNews

Grunnstensnedleggelse for Kattugla

September 12, 2013
by: Romina YttesenNews