Årsplan

Årsplanen ligger til grunn for aktiviteten som foregår i Kattugla steinerbarnehage. En årsplan skal gi et bilde av virksomheten, den skal beskrive hva vi vil oppnå, hvordan vi ønsker å oppnå det, samt si noe om det innholdet som skal prege barnehageåret. Årsplanen er både et informasjonsdokument til foresatte og andre samarbeidende instanser, i tillegg til å være et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Som et supplement til Årsplanen har vi et informasjonshefte som inneholder praktisk informasjon om barnehagen, samt et eget dokument som beskriver Årstidsfestenes innhold og bakgrunn.

Følg lenken for Årsplan Kattugla

Lokaler

Arkitektur, romløsninger, materialvalg, fargevalg og uteområder er sentrale elementer i en steinerbarnehage. Ytre rammebetingelser og miljø påvirker barns trivsel, læring og lek.

Omsorg

I Kattugla er omsorg for barnegruppen og det enkelte barn sentralt. En omsorgsfull stemning hjelper barna å utvikle gjensidig forståelse. Alle barn skal kjenne seg trygge i barnehagen. De voksne vil gjøre sitt beste for å være aktivt nærværende gjennom dagen. Vårt mål er å gi barna livsmot, glede, tillit og begeistring gjennom måten vi formidler verden for barnet. Det stimulerer barnets ønske om å utforske og lære. Hvert barn skal oppleve tilhørighet og kjenne seg verdsatt.

Lekens verdi

Leken er noe av det viktigste i barndommen. Gjennom leken utvikler barnet seg individuelt og sosialt. Leken skaper relasjoner, forståelse for den andre, gir ferdigheter i konfliktløsning og glede over andres og egen kreativitet. Leken er lystbetont, fri, og med uendelige muligheter. Gjennom leken utvikles språket, motoriske ferdigheter og evne til å ta initiativ. Leken skjer på barnets premisser og tilpasser seg slik den enkeltes ferdigheter og nivå. Videre gir leken rom for bearbeidelse av inntrykk og opplevelser, og har dermed en terapeutisk side. I Kattugla er vi opptatt av å tilrettelegge for god lek gjennom ytre betingelser, tidsbruk og respekt for lekens egenverdi.

Steinerpedagogikkens forståelse av lek vektlegger barnets naturgitte evne til å danne indre bilder. Vi forsøker finne frem til leketøy som har billedkarakter, som forestiller noe, men som samtidig er utformet på en måte som ikke “låser” leken til en bestemt oppfatning eller aktivitet. Det må være noe i lekegjenstanden som gjør det mulig for barnet å legge til noe eget, noe fantasifullt og skapende som oppstår i barnet selv. Da blir leken levende, og barnets kreativitet dominerer over gjenstanden.

Holdninger til tid

I Kattugla har vi respekt for langsomheten, eller tidsbruk på barnas premisser, som vi velger å kaller det. Barn i dag trenger tid til å være til, og tid til å forbinde seg med sine omgivelser og medmennesker. Derfor er mange av våre aktiviteter knyttet til prosesser som er sykliske og som er langsomme: Vi sår, vanner og ser hva som vokser frem. En plante skynder seg aldri. Vi lager all mat fra grunnen. Vi reparerer leker som går i stykker, fremfor å kaste det eller kjøpe nytt. Vi forteller det samme eventyret i mange dager, og synger de samme sangene i en gitt tidsperiode, relatert til årstidene og naturens skiftninger. Denne formen for langsomhet gir mulighet for fordypning og grundighet, og gir ferdigheter barna kan ta i bruk som skolebarn.

Årstidene og Årstidsfester som satsningsområde

Vi forsøker å legge til rette for barnets gjentagende medopplevelse av årsløpet, gjennom vekslende aktiviteter, forberedelse til og feiring av årstidsfester. Arbeidet med årstidsfestene og høytidene har som må styrke barnets opplevelser av årets rytme. Alle aktiviteter i barnehagen bærer preg av årets skiftninger. De samme temaene gjentas fra år til år, men for hvert alderstrinn opptar barnet andre og nye dimensjoner av innholdet. Barna erfarer selv å mestre nye oppgaver over det samme temaet, i takt med egen utvikling. Denne formen for gjentagelse og innramming av tiden gir trygghet og oversikt. Nå barnet føler seg trygt, frigjøres krefter i barnet. Disse kreftene trenger barnet for å vokse, lære og våge.

Årstidsfestene feires i tråd med naturens skiftninger og høytidene som følger den kristne kulturarv. Endringer i barnegruppen hva gjelder kulturell og religiøs forankring, vil kunne påvirke valg av fester dersom det er naturlig. Hver fest består av en forberedelsestid, selve festen og bearbeidelsen i etterkant, eller “etterklangen” som vi kaller det. Enhver fest har sine spesielle aktiviteter, sanger og fortellinger. Vi gjør mest mulig av forberedelsene sammen med barna, men noe forbereder de voksne alene, slik at barna blir overrasket.

Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene

June 10, 2019
by: Aleksander Johansen • News

Barnehageruten

February 19, 2019
by: Romina YttesenNews

Årsplan Kattugla

September 22, 2017
by: Romina YttesenNews

Nytt nettsted om mobbing

June 15, 2016
by: Romina YttesenNews