Steinerpedagogikk

I Kattugla er vi opptatt av at barn i førskolealder lærer best når de bruker hele seg. Tre elementer er spesielt sentrale i vår forståelse av førskolebarns læring og evne til å orientere seg i verden: Rytmer, sansning og etterligning.

 

 

 

 

Rytmer

Alle mennesker er omgitt av rytmer. Hjerteslag, pust, fordøyelse og hormonsystem har alle sin egen puls. Vår indre rytme er også del av større rytmer som natt og dag, vinter og sommer. Barns rytmer er tett forbundet med helse. Stress hos barn kommer raskt til uttrykk gjennom rytmiske prosesser på avveie, gjennom pust, i form av søvnvansker, problemer med å finne ro eller fordøyelsesbesvær. Vi forsøker å ivareta barnets iboende rytmer fordi det styrker en sunn utvikling, både fysisk og mentalt.

Forutsigbarhet og oversikt er grunnleggende for barns opplevelse av trygghet og sammenheng i tilværelsen. Dette behovet danner et fundament for pedagogiske prioriteringer i Kattugla. I tillegg til årsrytmen bygges barnehageåret opp gjennom ukens rytme og dagens rytme. Hver ukedag har sine faste aktiviteter, måltider og stemninger. Dagsrytmen organiseres i veksling mellom ro og aktivitet, alvor og humor, hvile og lek, organisert lek og frilek. Vi følger døgnets rytme ved å ha dunkel stearinbelysning om morgenen, og sterkere lys når solen står høyt på himmelen. Rytmen i dagen gjør at barna lett kan orientere seg i tid og rom, og de at vet hva som kommer.

Etterligning

En hovedkilde til barns læring skjer ved å imitere voksne de har en tilknytning til. Språket tilegnes ved at barnet etterligner omgivelsenes språk, ikke ved grammatikalske forklaringer. I Kattugla er vi opptatt av å ta vare på barnets evne til etterligning, og å utnytte denne pedagogisk. De voksne har en bevisst holdning til sine gjøremål i løpet av dagen. Matlaging, håndverk, reparasjon, raking av løv, arbeid i blomsterbedet eller måking av snø er aktiviteter som er “etterligningsverdige”, og som barna inkluderes i. Vår vektlegging av barnets etterligning stiller store krav til voksenrollen, ettersom barnet ikke bare hermer etter våre ytre gjøremål, men også måten vi snakker på og kroppsspråket vårt. Holdninger til arbeidet som utføres vil også absorberes av barnet.

Sansning

Barn blir kjent med verden gjennom sine sanser. Gode og adekvate sanseopplevelser er viktige for barnets utvikling og dets forhold til verden. Ekstra viktig er dette på småbarnsavdelingen. De yngste barna sanser med “hele seg”; hud, lukt smak, hørsel. Små barn putter det meste i munnen og er ekstra åpne for sanseinntrykk.

 

 

 

 

 

 

 

I Kattugla legger vi til rette for gode sanseopplevelser gjennom bevisst valg av leketøy, materialer, fargevalg, kosthold og stemninger. Vi går på tur i skogen og forsøker å komme nær naturen. Leketøyet er laget av naturmaterialer som ull, silke, tre eller stein; alt med sin særegne overflate, tyngde lukt, temperatur og form. Vi har et estetisk gjennomtenkt miljø, der fargevalg og romløsninger er gjort i visshet om at omgivelsene påvirker barnet. Også stemninger er gjenstand for barns sansning, noe vi er spesielt opptatt av på avdelingene for de minste barna.

Barnehageruten

February 19, 2019
by: Romina YttesenNews

Årsplan Kattugla

September 22, 2017
by: Romina YttesenNews

Nytt nettsted om mobbing

June 15, 2016
by: Romina YttesenNews

Grunnstensnedleggelse for Kattugla

September 12, 2013
by: Romina YttesenNews