Om barnehagen

Vi er stolte av at vi med 2 småbarnsavdelinger (1-3 år) og 2 storebarnsavdelinger (3-6 år) er i stand til å gi et helhetlig tilbud til barnefamilier med kontinuitet og trygghet for barn og foreldre i hele førskoleperioden. Vi tenker at dette er en støtte for barnets utvikling og at det er en fordel om barna slipper å bytte barnehage før skolestart, men få vokse seg inn i et miljø uten å behøve å orientere seg på nytt.

Barnet har behov for:

– å lære å kjenne sammenheng i verden (forståelighet)
– å utvikle tillit til sine egne krefter og evner (håndterlighet)
– å oppdage betydningen av egne handlinger, følelser og tanker

BARNAS HVERDAG I BARNEHAGEN

I barnehagen legger vi opp til å skape et hjemlig miljø. Matlaging, oppvask, stryking, håndarbeid, reparasjon av leker, snekkerarbeid, snømåking og hagearbeid inngår som en naturlig del. Slike gjøremål er for barn i dag nesten forsvunnet fra opplevelsessfæren. Vi vil bevisst vil hente dem tilbake.

Arbeidsprosessenes hensiktsmessighet er noe som barna trenger for sin fysiske utvikling, til koordinering av muskler, nerveimpulser og sanseintrykk. Hensiktsmessigheten blir en del av barnas ubevisste erfaring gjennom deltakelse og lek og danner et organisk grunnlag for senere abstrakt, logisk tenkning.

Barna blir delaktige i et sosialt miljø hvor de opplever fellesskap, det å kunne noe og å være til nytte. Vi voksne planlegger arbeidet og legger til rette for at barna kan delta ved å ha noen ekstra kluter klare når vi holder på med vindusvask, tar frem ekstra kniver og fjøler når vi skjærer opp grønnsaker og liknende. Privat snakk voksne imellom unngås. Det er fordi vi ønsker å være til stede i det vi gjør med barna.

I barnehagen er leken ikke noe middel, men et mål i seg selv. Alle sanseinntrykk som barna tar opp i seg, bearbeides. I leken kommer det individuelle og unike i barnet til uttrykk. Hele tiden foregår intellektuell vekst og modning uten bevisst anstrengelse fra barnets side. Det foregår samspill hvor barna erfarer samhold og lærer å ta hensyn til hverandre. Leken blir en arena for sosial læring. Frileken skjer på samme tid hver dag. Alt leketøy har sine faste plasser og er klart til bruk. Voksne må skape et miljø for leken rundt seg. Når de voksne er i aktivitet, inspirerer det barna.

I sitt eget tempo vil de finne ut av hva de vil leke og hvordan. Velgjørende er det når en voksen holder seg i ro med arbeidet sitt og er sjelelig nærværende. Hun/han fungerer som en støttespiller, en som er tilgjengelig. Det er en øvelsessak å vite når en skal hjelpe barna i gang med noe, og når en skal holde seg i ro og observere. Kjennskap til hver og en og til hele gruppen er avgjørende. Vi voksne besøker leken når det trengs, når den går i stå eller utvikler seg i en negativ retning, for så å trekke oss unna så snart det ikke lenger er behov for oss.

Barnehageruten våren 2020

January 13, 2020
by: KattuglaNews

Åpen dag i barnehagen!

January 13, 2020
by: KattuglaNews

Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene

June 10, 2019
by: Aleksander Johansen • News

Årsplan Kattugla

September 22, 2017
by: Romina YttesenNews